Söker och uppdaterar innehåll

Välkommen till Infektion.net
web-app för smartphones.


Arbetar du inom sjukvården?

Ja Nej

Dessa sidor är till för Infektion.net medlemmar
och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

OK

Inställningar

Kom ihåg mig:
Återställ App: Återställ
Version: 1.4

Infektionsläkaren

Annons:

cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2016
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2016
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2011

Om Infektion.net

Annons:Föreningen är en riksomfattande sammanslutning av läkare som huvudsakligen är verksamma inom ämnesområdet infektionssjukdomar.
Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemsskap kan ske via hemsidan:http://www.infektion.net

---

Kontakt

Ordförande
Göran Günther, Ekerö, goran.gunther@akademiska.se

Kassör
Hans Norrgren, Lund, Hans.Norrgren@med.lu.se

Produktion
Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se

Annonser:
Lars Lundblad, lars@mediahuset.se

Kalender

Annons:mar
04
CROI 2018: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections

4-7 mars
Boston, USA
http://www.croiconference.org/

mar
07
Problem och utmaningar vid hepatitbehandling
mar
19
SK-kurs: Klinisk tropikmedicin
mar
19
Infektionsläkarföreningens vårutbildning: Endokardit

19-21 mars
Ulfsunda slott, Stockholm
Information (pdf)
Anmälningsformulär (Word)

mar
20
Update on endocarditis and endovascular infections

20-23 mars
Münster, Tyskland
Läs mer här

Senaste Nyheterna

Back

Nyhet

Annons:Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

För mer information besök mötets hemsida, http://infektionmikro2018.se.
Där kommer program och information läggas ut fortlöpande.

Anmälan till mötet är nu öppen. Anmäler dig gör du via denna länk.

Call for abstract!

Nu är det möjligt att anmäla abstract till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte.
Klicka här…

Back

Nyhet

Annons:Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar - 2018

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2018 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Ansökan insändes elektroniskt till Svenska Infektionsläkarföreningens vetenskaplige sekreterare Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se, senast den 1 mars 2018.

Ansökan skall innehålla:

Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista.

Forskningsplan strukturerad med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Preliminära resultat och Betydelse (sammanlagt max fem sidor).

Kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (max en sida)

Övrig information: Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer AB och Infektionsläkarföreningens styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svenska Infektionsläkarföreningens medlemstidning i god tid före sista ansökningsdag. Föreningen ansvarar för kungörelse i medlemstidningen. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts.

Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från Pfizer AB i samband med Infektionsveckan i maj månad eller vid nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

 

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit stipendiet tidigare.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 20 000 kr. Skriftlig ansökan med

 1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
 2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)

 

Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2018.

 

Back

Nyhet

Annons:Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs av de kunskaper den sökande kan inhämta under sin studieresa. Resebidraget får inte tillfalla samma person som erhållit stipendiet tidigare.

Från stiftelsen ska ett stipendium delas ut vart eller vartannat år för bidrag till studieresa eller medicinsk konferens. För utdelning disponeras 9/10 av stiftelsens tillgängliga avkastning.

Behörig att söka är infektionsläkare, specialist eller läkare under specialistutbildning, samt annan personal på svensk infektionsklinik (med minst 3 års arbete inom samma klinik). Vid val av stipendiat tas hänsyn främst till den nytta som tillförs specialiteten genom de kunskaper som stipendiaten inhämtar. Beviljat bidrag utbetalas senast inom ett år mot företeende av kvitto för erlagda kostnader.

Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 20 000 kr. Skriftlig ansökan med

 1. Kortfattad meritförteckning (max en sida) samt
 2. Beskrivning av målsättningen/syftet med resan/konferensen (max en sida)

 

Ovanstående skall insändas elektroniskt till Vetenskaplige sekreteraren Anita Hällgren, epost: anita.hallgren@liu.se

Ansökan skall vara tillhanda senast den 1 mars 2018.

 

Kallelse till Ordinarie årsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen

Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till jens.eriksson@gotland.se senast den 28 februari 2018.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Jens Eriksson
Facklig Sekreterare, SILF

Back

Nyhet

Annons:Kallelse till Ordinarie årsmöte för Svenska Infektionsläkarföreningen

Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till jens.eriksson@gotland.se senast den 28 februari 2018.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Jens Eriksson
Facklig Sekreterare, SILF

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för sepsis och programgruppen efterlyser nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya gruppmedlemmar bör innan inträde i programgruppen ha godkännande av respektive klinikchef för deltagande med avsatt tid för möten.

Intresseanmälningar skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) senast 2018-03-01. För mer information, kontakta sammankallande för programgruppen, Patrik Gille-Johnson, Danderyds sjukhus, patrik.gille-johnson@sll.se."

Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Föreningen har beslutat att utlysa ett stipendium á 30 000 kr

Syfte
Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädelsevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.

Vilka är berättigade att söka
Yngre, icke disputerade studenter/yrkesverksamma.

Vad ska ansökan innehålla och vart ska den skickas
Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget inklusive ev annan finansiering och nyckelreferenser (max 2+1 sida). Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se

Hur bedöms ansökningarna
Ansökningarna bedöms av tre medlemmar i stipendiekommittén utsedd av föreningen. Kommittémedlemmarna rangordnar ansökningarna efter projektets vetenskapliga kvalitet och potential, dels efter sökandes behov av ekonomiskt stöd.

Hur annonseras stipendierna?
Stipendiet  annonseras på föreningens hemsida och på infektionsläkarföreningens hemsida. Mail kommer att skickas till samtliga klinikchefer inom infektionsmedicin i Sverige, till institutioner och nätverk där forskning bedrivs inom tropikmedicin/internationell hälsa.

Deadline och utdelning
Sista ansökningsdag är första april 2018. Eventuell utdelning av stipendium meddelas ansökanden under maj månad och medlen utdelas i samband med föreningens årsmöte.

Redovisning
Stipendiaten förväntas utföra projektet inom ett år efter utdelningen och därefter inkomma med en skriftlig redovisning som kan publiceras på föreningens hemsida, och även vara beredd att ge en muntlig redovisning om så önskas.

Back

Nyhet

Annons:Utlysning av RAF-stipendiet 2018

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till jens.eriksson@gotland.se senast den 28 februari 2018.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Jens Eriksson
Facklig Sekreterare, SILF

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för sepsis och programgruppen efterlyser nya medlemmar

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet. Nya gruppmedlemmar bör innan inträde i programgruppen ha godkännande av respektive klinikchef för deltagande med avsatt tid för möten.

Intresseanmälningar skickas till styrelsens vice ordförande Anna Grahn (kontaktuppgifter finns på Infektion.net) senast 2018-03-01. För mer information, kontakta sammankallande för programgruppen, Patrik Gille-Johnson, Danderyds sjukhus, patrik.gille-johnson@sll.se."

Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Föreningen har beslutat att utlysa ett stipendium á 30 000 kr

Syfte
Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädelsevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.

Vilka är berättigade att söka
Yngre, icke disputerade studenter/yrkesverksamma.

Vad ska ansökan innehålla och vart ska den skickas
Projektbeskrivning på svenska eller engelska med rubrikerna bakgrund, syfte, material och metoder, preliminära resultat, tidsplanering, projektbudget inklusive ev annan finansiering och nyckelreferenser (max 2+1 sida). Kort CV (max 1 sida). Ansökan mailas till urban.hellgren@sll.se

Hur bedöms ansökningarna
Ansökningarna bedöms av tre medlemmar i stipendiekommittén utsedd av föreningen. Kommittémedlemmarna rangordnar ansökningarna efter projektets vetenskapliga kvalitet och potential, dels efter sökandes behov av ekonomiskt stöd.

Hur annonseras stipendierna?
Stipendiet  annonseras på föreningens hemsida och på infektionsläkarföreningens hemsida. Mail kommer att skickas till samtliga klinikchefer inom infektionsmedicin i Sverige, till institutioner och nätverk där forskning bedrivs inom tropikmedicin/internationell hälsa.

Deadline och utdelning
Sista ansökningsdag är första april 2018. Eventuell utdelning av stipendium meddelas ansökanden under maj månad och medlen utdelas i samband med föreningens årsmöte.

Redovisning
Stipendiaten förväntas utföra projektet inom ett år efter utdelningen och därefter inkomma med en skriftlig redovisning som kan publiceras på föreningens hemsida, och även vara beredd att ge en muntlig redovisning om så önskas.

Information till SILF:s medlemmar angående medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS):

Som många av er vet pågår det diskussioner angående obligatoriskt medlemskap i SLS för sektionerna (varav SILF är en) med deras medlemmar. Huvudanledningen är att det annars föreligger ett demokratiskt underskott då SLS representerar större delen av läkarkåren. En motivering från SLS-ordföranden Stefan Lindgren föreligger i senaste numret (4-2017) av Infektionsläkaren.

Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra ställer vi i SILF:s styrelse oss positiva till obligatoriskt medlemskap i SLS. Vi mottager gärna nu synpunkter från SILF:s medlemmar inför det att frågan kommer att avgöras SLS fullmäktigemöte i maj där vi som förening har rösträtt. Här kan ni läsa igenom information från SLS och sedan kan ni skicka synpunkter via mail till ordf Göran Günther (goran.gunther@akademiska.se) senast den 1 mars 2018.

Styrelsen

Ansökningsperiod för projektanslag

 Påminnelse om att det just nu är ansökningsperiod för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Ansökningsperiod 1 december 2017 – 1 februari 2018 för:

 • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
 • Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning
 • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) - Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
 • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) -   Projektanslag
 • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) -   Projektanslag
 • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) -   Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
 • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) -   Resebidrag till forskningsvistelse
 • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

Ytterligare information fås via följande länk: 
http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/

 

Vårdprogram

Vårdprogram för infektionssjukdomar

Svenska infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram är framtagna inom ramen för Svenska Infektionsläkarföreningens kvalitetsarbete. Den första programgruppen arbetade med endokardit och dess arbete slutfördes i slutet av 2001. En ny reviderad upplaga presenterades våren 2004. Härnäst har riktlinjer för handläggning av "Bakteriella infektioner i CNS", "Samhällsförvärvad pneumoni" samt "Skelett- och ledinfektioner" tagits fram.

Rutin för inval i grupper finns här.

Endokardit Vårdprogrammet för infektiös endokardit publicerades första gången februari 2002. Reviderade versioner publicerade 2004, 2006, 2009, 2012 resp. 2016.
Kontaktperson: Ulrika Snygg-Martin, Göteborg.

Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010.
Kontaktperson: Martin Glimåker, Stockholm.

Vårdprogram för virala CNS-infektioner Vårdprogram för virala CNS-infektioner publicerades hösten 2010 och en första reviderad version 2016.
Kontaktperson: Elisabeth Aurelius, Stockholm.

Pneumoni Pneumoni Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. Publicerat första gången hösten 2004, reviderad 2007, 2011 och 2016.
Kontaktperson: Jonas Hedlund, Stockhom.

Led- och Skelettinfektioner Vårdprogram för led- och skelettinfektioner hos vuxna. Publicerat första gången hösten 2004. Reviderad version hösten 2008.
Kontaktperson: Staffan Tevell, Karlstad.

UVI Vårdprogram för UVI hos vuxna. Publicerat hösten 2006. Reviderad 2012-2013.
Kontaktperson: Torsten Sandberg, Göteborg.

Svår sepsis/septisk chock Vårdprogram för tidig identiering och initial handläggning av vuxna patienter med svår sepsis/septisk chock. Publicerat första gången våren 2008. Reviderad och uppdaterad december 2013, samt oktober 2015.
Kontaktperson: Mia Furebring, Uppsala

Andra behandlingsrekomendationer framtagna av SILF

Clostridium difficile infektion Vårdprogram för diagnostik, behandling och profylax vid Clostridium difficile-associerad diarrésjukdom.
Kontaktperson: Torbjörn Norén, Örebro.

Opportunisterna ”Opportunisterna” är ett kollegialt nätverk av läkare som arbetar som infektionskonsulter på enheter med transplantationer av solida organ och stamceller/benmärg

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer som har bedömts av SILFer

Listan avser rekommendationer som SILFs styrelse har bedömt och accepterad.
Infpreg är en databas med samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriacae och karbopenemresistenta gramnegativa bakterier (pdf). Rekommendationerna är framtagna av STRAMA, mer detaljer och andra rekommendationer finns här.

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens hemsida

Regionala

Regionala vårdprogram är framtagna utan initiativ från Svenska Infektionsläkarföreningen men publiceras här med dess goda minne. Synpunkter på programmen mottas tacksamt och ställs till kontaktperson som anges nedan eller i programmets text. Regionala vårdprogram kan komma att ligga till grund för kommande nationella vårdprogram.

Akuta tarminfektioner hos vuxna (pdf-fil, 1,5 MB) Stockholms läns landstings vårdprogram för akuta tarminfektioner hos vuxna, publicerat 2006 och revidetar2014. Vårdprogrammet är utarbetat av Bo Svenungsson och har remitterats för synpunkter till ett flertal specialister.
Kontaktperson: Bo Svenungsson, Stockholm.

Pneumoni (pdf-fil, 600 kB) Västra Götalands vårdprogram för pneumoni, publicerat april 2002, reviderat 2004, 2007 och 2010. Det är framtaget av en tvärprofessionell grupp bestående av infektionsläkare från Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg, lungläkare, invärtesmedicinare, röntgenläkare, sjukgymnast och infektionssjuksköterskor.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg.

Svår sepsis (pdf finns på http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/vardprogram_sepsis_slutversion_sept_15-2015-12-23.pdf) Region Skånes regionella vårdprogram för svår sepsis uppdaterad 2015. Kontaktperson: Mari Rosenqvist, Lund.
Läkemedelsverket publicerar behandlingsrekommendationer för flera olika sjukdomskategorier, även infektioner. Behandlingsrekomendationerna finns på läkemedelsverkets hemsida.